Groepen

In 2020-2021 heeft de Groei Academie twee groepen. De ‘Jonge Kind Academie’ voor vier- tot zevenjarigen en de ‘Kind Academie’ voor zes tot negenjarigen. Afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind zal hij of zij vanaf zes jaar (delen van) de dag doorbrengen op de Kind Academie. In de nabije toekomst start er een Baby-Peuter groep (0-4 jaar) en een Tiener groep (10-14 jaar).

Een groep bestaat uit maximaal zestien kinderen die om en nabij drie jaar dezelfde leerkracht hebben. Tijdens de meeste uren van de dag zal er een tweede volwassene de groep begeleiden; een pedagogisch medewerker of een vakexpert, waardoor de groepsgrootte slechts acht tot tien kinderen zal zijn.

De Jonge Kind Academie

(4 – 7 jaar)

Op de Jonge Kind Academie zijn wij erop gericht om het zelfvertrouwen van jonge kinderen te helpen ontwikkelen, waardoor kinderen van zichzelf verwachten ‘dat ik het wel kan!’. Jonge kinderen groeien en ontwikkelen zich wanneer de omgeving hen daartoe prikkelt. De fysieke en sociale omgeving moet dus motoriek, spraak, taal en denken, spel, motivatie en gevoel stimuleren. Met name de ontwikkeling van taal, motoriek en concentratievermogen zijn een belangrijke basis om daarna (vanaf ongeveer zevenjarige leeftijd) het formele leren (zoals lezen, schrijven, rekenen) aan te kunnen. Daarom besteden we veel tijd aan bewegen en (buiten)spelen op de Jonge Kind Academie.

Op de Jonge Kind academie werken wij toe naar de dagplanning zoals op de Kind Academie, tegelijkertijd volgen we het ritme van de jonge kinderen, waardoor aanpassing in de dagplanning voorkomt. De kinderen van de Jonge Kind Academie gaan regelmatig een dag op pad om buiten de Groei Academie een prikkelende omgeving op te zoeken. Het kan voorkomen dat we een deel van de dag besteden aan een onderwerp of thema wat vanuit de jonge kinderen komt (bijvoorbeeld als er een vogeltje tegen het raam vliegt).

De Kind Academie

(6 – 9 jaar)

Op de Kind Academie zijn wij erop gericht om kinderen aan de hand van een persoonlijk Groeiplan goed te leren rekenen, lezen, schrijven en spellen. Een combinatie van een prettig pedagogisch klimaat en wetenschappelijk bewezen vakdidactische principes, met specifieke aandacht voor effectieve leerstrategieën, zorgt ervoor dat uw kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. We hanteren geen leerstofjaar-klassensysteem (vaste koppeling van leerstof aan leeftijd). Op de Groei Academie kan uw kind bijvoorbeeld verdiepend onderwijs kan krijgen voor rekenen of verlengd onderwijs voor taal. Naast goede leerprestaties is de sociale ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind voor ons eveneens belangrijk. Ook die ontwikkeling volgen wij bij uw kind, waarna we samen met u en uw kind heldere doelen stellen. Aan deze doelen wordt onder andere tijdens het thematisch onderwijs en tijdens de brede- en specifieke talentontwikkeling gewerkt. En uiteraard blijft er voldoende tijd om te spelen, bewegen en ontspannen.